Select Page

REGULAMENT ,,Holzstock Festival” – 2021

Prezentul regulament se aplică pentru evenimentul,,Holzstock Festival” – 2021 și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte; prezentul regulament definește drepturile și obligațiile în relația dintre Organizator și Participant.

ORGANIZATORUL
Asociația Centrul European pentru Intalnirea Tineretului Biserica Cetate Hosman
, persoana juridică romană cu sediul în Municipul Sibiu, str. Piata Huet nr 4, Cod Unic de Inregistrare 8553820, responsabil proiect Florin Iuonaș, intitulată în continuare ORGANIZATOR.

EVENIMENTUL
,,Holzstock Festival” – 2021 se desfășoară în perioada 20 august – 22 august 2021, în biserica fortificată din satul Hosman, comuna Nocrich, jud. Sibiu, România.

A. REGULAMENTUL FESTIVALULUI

1. Prezentul regulament este o convenție între organizator şi participant.

2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului și implicit acest Regulament, în situații cu caracter exceptional determinate de dispoziții imperative ale autoritaților statului, condiții meteorologice ce împiedică organizatorul să respecte orarul, locațiile ori alte elemente predeterminate, aduse la cunoștința publicului, fără o înştiinţare prealabilă a Participantului. Orice modificare va fi afișată în zone vizibile la locul de desfășurare a evenimentului vizat de eventualele modificări și prin mijloace de comunicare media, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

3. Prin participarea la eveniment ori prezența la locul de desfășurare a unui eveniment din cadrul ,,Holzstock Festival” – 2021, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.

4. Organizatorul informează Participantul că i se asigură dreptul de a participa la oricare dintre evenimentele organizate in spațiile publice, in condițiile de mai jos.

 

B. ACCESUL IN SPAȚIILE PUBLICE DE DESFĂȘURARE A EVENIMENTULUI

5. Organizatorul asigură Participantului accesul si dreptul de participare la activitățile organizate in spațiile publice, din cadrul evenimentului ,,Holzstock Festival” – 2021, în mod nediscriminatoriu, contra achitării biletului de intrare.

6. Accesul și participarea la evenimentele desfășurate în spațiile publice sunt permise pentru:

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

SAU 

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore și care acoperă întreaga durată a evenimentului (20 august, 14.00 PM – 22 august, 14.00 PM) ca și valabilitate.

SAU 

persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 realizate la intrarea la festival contra cost

7. Accesul și participarea la evenimentele desfășurate în spațiile publice sunt CONTRA COST.

8. Accesul cu autovehicule în incinta bisericii fortificate Hosman este strict interzisă fără un act de aprobare din partea Organizatorilor.

9. În zonele de campare și în zona de parcare a vanurilor oferite de Organizator se vor respecta regulile sociale. Participanților nu le este permis să desfășoare activitați care ar putea sa pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța, confortul sau drepturile celorlalți participanți.

10. Orele de liniste in zonele de campare precum și în zona de parcare a vanurilor sunt după cum urmeaza:

Vineri, 20 august între 2 și 9 am

Sambată, 21 august între 2 și 9 am

Duminică,22 august între 2 și 9 am

C. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

Perticiparea la eveniment are limitările care urmează:

11. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile în vigoare şi normele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa, confortul sau drepturile celorlalţi participanţi.

12. Este interzisă deținerea, în spațiile publice de desfățurare a activitaților si pentru toată durata de desfășurare, a următoarelor: droguri, aparate pirotehnice, obiecte contondente, cuţite, arme de foc, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.

13. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:

persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efectele speciale vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină și/sau sunet, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

14. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau morale) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

15. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată, au dreptul de a înregistra audio-video şi de a fotografia evenimentul desfășurat în spații publice. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, in conformitate cu politica sa de PR, fără a compensa în vreun fel participantul.

16. Participanţii au dreptul să inregistreze audio-video şi să fotografieze, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau remunerată a materialelor, se poate face doar in acord cu cerințele Departamentului PR al Organizatorului.

17. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

18. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice, tutun, droguri ori alte produse intezise de normele legale. Consumul, de catre adulți, de droguri sau alte substanțe interzise, nu este pemis şi expune persoana, in caz de neconformare, la sancțiunile legale.

19. Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice, de la standurile special amenajate, doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.

 

D. Obiecte pierdute:

20. Obiectele pierdute trebuie predate de către persoanele care le-au găsit la sediul Organizatorului sau împuterniciților acestuia. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării şi va încerca returnarea lor către proprietari.

 

E. Securitate:

21. Pe perioada de desfășurare a evenimentului, in spațiile publice în care se organizează activități, securitatea și ordinea publică este asigurată de instituțiile abilitate și persoanele împuternicite de Organizator. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de ordine publică și persoanele împuternicite de Organizator, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. In cazul incidentelor de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide îndepărtarea persoanelor implicate din zona în care se desfășoară evenimentul, fără a li se restitui contravaloarea sumei achitate pentru biletul de intare.

F. Prim ajutor:

22. Participantii, în situații de urgență ce necesită măsuri de prim ajutor, se vor adresa direct personalului abilitat aflat in zona de desfășurare a evenimentului ori reprezentanților Organizatorului.

G. Servicii și produse:

23. În timpul evenimentului, Participantii, pot beneficia de produsele alimentare și de băuturile alcoolice și/sau nealcoolice oferite contra cost de entitatea agreată contractual de catre Organizator în locurile special amenajate.

24. Vanzarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice, la standurile special amenajate se face exclusiv pe baza de bon fiscal.

 

H. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

25. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul evenimentului oricărui participant, în limitele asumate. Coordonatele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Coordonatele temporale ale evenimentului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi ușoare, zile înnorate etc).

26. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificărilor programului evenimentului generate de cauze obiective.

27. Organizatorul exclude asumarea responsabilității sale pentru prejudicii de orice natura încercate de participanți, pe perioada de desfășurare a evenimentului, in spațiile publice în care au loc activitațile evenimentului, și care nu au fost generate de o acțiune ori inacțiune directă a acestuia privind organizarea,,Holzstock Festival” – 2021.

I. DISPOZIȚII FINALE

28. Organizatorul are dreptul, în funcție de situație, de a solicita intervenția forțelor de ordine, reprezentanților ISU ori alte instituții sau autoritați ale statului pentru a preveni, limita ori înlatura incidente, împrejurări ce afectează buna desfășurare a evenimentului sau situații cu potențial pericol pentru participanți, organizator, terți și/sau bunurile acestora ori cele publice.

29. Prezentul regulament se aplică pe toată durata de desfășurare a evenimentului.

Centrul European pentru Întalnirea Tineretului Biserica Cetate Hosman,

Florin Iuonaș,
Coordonator